Általános szerződési feltételek

Üzemeltetői adatok

Cégnév: TUTI gépkölcsönző
Kapcsolattartó neve:
 Szpisják András egyéni vállalkozó
Székhely: 2314 Halásztelek Diófasor utca 123
Telephely: 2314 Halásztelek Táncsics Mihály utca 126.
Fogyasztói kifogások megtételének helye: 2314 Halásztelek Táncsics Mihály 126.
Telefon: +36 20 418 8410
E-mail: info@tutigep.hu
Adószám: 56341403133
Nyilvántartási szám: 54980088

Bérleti Szerződés

 1. Ezen szerződés alapján a Szpisják András E.V. / 2314 Halásztelek Táncsics Mihály utca 126. továbbiakban: Bérbeadó, a bérbe vevő (továbbiakban: Bérlő) időleges használatába adja a Bérleti szerződésben megnevezett üzemképes, tiszta állapotban lévő bérleti tárgyat. A Bérlő a megnevezett gépek illetve szerszámok hiánytalan átvételét a Bérleti szerződés aláírásával elismeri, azokért teljes anyagi felelősséget vállal.

 2. A Bérbeadó jogosult a Bérlőnek a Bérleti szerződésben foglalt azonosító adatainak és egyéb elérhetőségének hitelt érdemlően bizonyító hivatalos iratok betekintésébe és ezen adatok szerződésbeli rögzítésére. A Bérleti szerződés előfeltétele, hogy a Bérlő ehhez hozzájárulását adja. A Bérbeadó a Bérlő adatait titkosan kezeli, azok használatát csak a Bérlő hozzájárulásával alkalmazza és harmadik személynek nem adja ki. A Bérbeadó az eszköz/eszközök átadása előtt jogosult letéti díjat (kauciót) kérni, melyet az eszköz/eszközök hibátlan visszaszolgáltatásakor visszafizet annak, aki a gépet visszahozta.

 3. A bérleti idő a Bérleti szerződésben meghatározott időpontig áll fenn, mely időszakra a kölcsönzési díj előre fizetendő. A megállapított napi bérleti díj 24, a fél napi 12 órás időtartamra szól, mely lejárta után 1 órás türelmi idő figyelembevételével, újabb fél napi, 4 órás késés után teljes napi díjat kell megfizetni. A Bérlő jogosult a bérleti díjnak a lejárat napján történő újabb befizetésével a szerződést meghosszabbítani. A kifizetett bérleti idő lejártával a Bérlő köteles a bérelt tárgyat üzemképes, tiszta állapotban visszaszállítani. A Bérlő fizetési kötelezettsége mindaddig fennáll, amíg a kibérelt eszközt/eszközöket a bérlés helyszínén vissza nem szolgáltatja.

 4. A bérleti viszony fennállása alatt a Bérlő köteles saját költségén gondoskodni a bérleti tárgy karbantartásáról és megőrzéséről (Ptk. 427.§.1. bekezdés illetve a KLÉSZ 29.§.). A Bérlő a bérelt tárgyat a szóbeli és kezelési utasításoknak megfelelően rendeltetésszerűen használhatja. Felelős minden olyan kárért, amely a nem rendeltetés szerinti használat következménye. Meghibásodás vagy rongálás esetén a Bérlő köteles a Bérbeadót azonnal tájékoztatni és a bérleti tárgy kölcsönző boltba való haladéktalan visszaszállításáról gondoskodni. Ha a bérleti tárgy Bérlőnek felróható okból hibásodik meg, a Bérlő köteles a javítási költséget megtéríteni. Késedelmes visszaszállítás esetén a Bérlő a bérleti díjat a visszaszolgáltatás időpontjáig köteles megfizetni. A késedelmes megfizetést a jegybanki alapkamat 2-szeresét kitevő késedelmi kamat terheli.

 5. A Bérlő a bérleti tárgyon javítást nem végezhet. A bérleti tárgy megbontása esetén a Bérlőt teljes anyagi felelősség terheli. Ha a bérleti tárgy a Bérlőnek felróható okból meghibásodik a Bérlő köteles a javítási költségeket és az egyéb igazolt kárt megtéríteni.

 6. Ha a Bérlő a bérleti idő lejártakor a bérleti tárgyat a bérbeadó írásbeli felszólítása ellenére sem szolgáltatja vissza, a Bérbeadó jogosult azt a Bérlőtől elszállítani. A kiszállással és szállítással kapcsolatban felmerült költségek a Bérlőt terhelik.

 7. Ha a bérleti tárgy visszaszolgáltatása meghiúsul, illetőleg elvész vagy használhatatlanná válik a Bérlő köteles a hátralék befizetésén túl a bérleti tárgy forgalmi illetve mindenkori beszerzési értékét megfizetni.

 8. A Bérbeadó jogosult a Bérleti szerződés azonnali felmondására abban az esetben: – Ha a Bérlő a bérleti díjjal több, mint 5 napig hátralékban van. – Ha a Bérlő a szerződésben vállalt kötelezettségeit megszegi különösen, ha a bérelt tárgyat nem megfelelően kezeli. – Ha más körülményekből kiderül, hogy a Bérlő a vállalt kötelezettségeit nem tudja teljesíteni.

 9. A bérbevevő a gép használatáról munkavédelmi és biztonságtechnikai tájékoztatást kapott, mely alapján a nevezett gépet a bérlő kipróbálta, amit a szerződés aláírásával igazol.

 10. A Bérleti szerződés fennállása alatt a bérleti tárgy másra nem ruházható át, nem idegeníthető el, és nem terhelhető meg. A készülék értékesítése, elzálogosítása esetén a Bérbeadó feljelentést tesz az illetékes rendőri szervnél.

 11. Jelen Bérleti szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadóak. A szerződésből származó per esetén a Pesti Központi Kerületi Bíróság a kizárólagos illetékes.

 12. Nevezett kezes(ek) egyetemleges felelősséget vállalnak Bérlő kötelezettségeivel kapcsolatban. Bérlő a bérleti szerződés megkötésekor balesetvédelmi tájékoztatást kapott, balesetért Bérbeadó felelősséget nem vállal.

Panaszkezelés

A Vállalkozás a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni, a Vállalkozás adati között megjelölt helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrizni. A Vállalkozó a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell, hogy adjon. Amennyiben panaszra a Vállalkozás elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. A Vállalkozóval kötött szerződésből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között rendezendők, melyre mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó kötelezik magukat. Amennyiben a békés rendezésre tett kísérletek nem vezetnek eredményre, úgy a felek a jogviszonyból származó igényeiket bírósági úton érvényesíthetik.

Adatkezelés

Ügyfeleink a szerviz munkalap, illetve a bérleti szerződés aláírásával elismerik, hogy az Adatkezelési tájékoztatót (GDPR – https://tutigep.hu/adatkezelesi-tajekoztato) elolvasták, és személyes adataik kezeléséhez hozzájárulnak.

Egyéb rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény) rendelkezései az irányadók. Amennyiben a szolgáltatással kapcsolatosan további kérdése merülne fel, állunk rendelkezésére a megadott elérhetőségek bármelyikén.